අපේ කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර රාජකාරි ලිපිනය දුරකතන අංකය ඇත/ නැත
GLO0001 ටිලීෂියා ඩී.ඒ.ගුණසේකර පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0002 ජේ.ඒ. නදීකා ඉන්ද්‍රාණි නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
SPO0002 පී.කේ.නිමල් කුමාරසිරි නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0003 ඩී.එම්. ගමගේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
HT00002 චන්ද්‍රා අතුකෝරාල ජ්‍යේෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0004 ඒ.වී.ජී.ඩී. දිල්රුක්ෂි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0005 එස්.ඒ.කේ.එස්. සතුරුසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
SPO0003 යු.කේ. අශේෂා චාමනී ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0006 තිලාන් පී. අමරසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00003 එච්.එස්. වීරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
SPO0004 ජේ.ජී. නිලන්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0007 එච්.බී.ශාමින්ද කුමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00004 එල්.වයි.ඕ. ලක්ෂ්මන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
SPO0006 එන්.කේ.එස්. චන්ද්‍රසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0008 කේ. ශ්‍රියානි ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0009 ටී.එච්.ජේ. වික්‍රමසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0010 ඩබ්.ඒ.කේ. කාන්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0011 එච්.ඒ. දේනෙත්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0012 එස්.ජී. මණුකුලසූරිය ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
SPO0007 කේ.ජී. උදය ශාන්ත තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0013 එස්.ඒ.ලක්මි සී. වීරරත්න තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0014 එන්.සී. ඉන්දික තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00005 කේ.ඒ. වර් ෂවිතාන තක්සේරුකරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
SPO0008 බුද්ධික කොඩිතුවක්කු තක්සේරුකරු පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
SPO0012 අයි.එල්.ඩී.චින්තක තක්සේරුකරු (වැ.බ) පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0015 අනෝජා කේ. කිරිවැන්දල පළාත් තක්සේරුකරු (වැ.බ) පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
SPO0009 එන්.ආර්. විදානගම ජේෂ්ඨ බදු නිලධාරී පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00006 ඉනෝකා ජයවික්‍රම ජ්‍යේෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
SPO0011 ආර්.පී.රණගල ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GL00050 එච්.පී.රණතුංග ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GL00049 ආර්.ජී.ඉන්දික ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0022 එච්.ඒ.සී. රොෂාන් ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0018 එච්.ජී.එස්. අබේගුණවර්ධන ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0019 එම්.ඩී.ඒ. ගුණසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GL00048 එල්.ඩි.වීරසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිළධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GLO0023 එස්.ඒ. කරුණාතිලක ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00025 එස්.පී.එච්. සාරංගා ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00047 ඒ.ජී.පී. දර්ශනී ජේෂ්ඨ බදු නිලධාරී පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0016 කේ.ඩී.විමල් කුමාරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00008 ජී.එච්.නිශාන් ප්‍රසාද් කුමාර් ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0024 ඩබ්.කේ.ඒ. දිල්රුක්ෂී ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00007 ඩී.එච්.ආර්. වසන්තා ජ්‍යේෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0017 සී.ජේ. අලහප්පෙරුම ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00010 සී.ඩී. රත්නවීර ජ්‍යේෂ්ඨ බදු නිලධාරි පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
GLO0020 එච්.ඩබ්.එන්. සේනානි ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00027 කේ.ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. ප්‍රියන්ත සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GPO014 ටී.එම්. විදානාරච්චි සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00013 S.K. Asanga Udara පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00040 එච්.වී.එස්. ප්‍රදීප් කුමාර සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00028 එන්.ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.අයි. ඩයස් සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00022 ඩබ්ලිව්.එන්.එම්.පී. පුෂ්පකුමාර සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00037 ඩී.ජී. චන්දිමා විමලසිරි සංවර්ධන නිලධාරී පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00030 පී.ජී. චතුරි උදයංගි සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00029 ලක්මාලි පී. මුණසිංහ සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00020 ඩී.ඩී. හසිත ගයාන් දහනායක සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00046 ඉමල්කා ඉසනි සංවර්ධන නිලධාරී පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
අංක 15 ඒ, මිද්දෙනිය පාර, හුංගම.
0472226398 නැත
HT00019 කේ.ඒල්.ඒ්.ඒස්.මධුක සුපුන් සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00016 ජේ.ඒ්. පියුමි අනුරාධා සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00024 ටී. චතුරානි සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00015 ඩබ්ලිව්.එච්. නදීෂා හංසනී සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00014 ඩී.ජී. අයෝධ්‍යා නිලූකානි සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00021 පී.කේ. අනිල් ජානක සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00017 ලංකා ගීගනගේ ශානිකා නදී කුමාරි ජයසේකර සංවර්ධන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00043 කේ.එම්.ජී. ප්‍රියංගිකා ගණකාධිකාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00042 ජී. සුජීවා දමයන්ති පරිපාලන නිලධාරී දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00031 ආර්.ඒ. මධුර නුවන් කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00036 ඊ.එල්.ජී.ටී. මනනන්දන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
HT00032 එස්.එච්. මානවඩු කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00041 කේ.පී.ඩබ්ලිව්. විදානපතිරණ කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00023 වී.ජී.අයි. නිල්මිනි කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00038 සී.අයි. හෙට්ටිආරච්චි කළමනාකරණ සහකාර පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
GL00051 එම්.කේ. සාලිය චන්දන කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GPO010 චන්ද්‍රිකා හක්මන විජේසිංහ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GL00052 නදීශා ගුණසේකර කළමනාකරණ සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GL00047 අයි. සඳමාලි කළමනාකාර සහකාර දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GPO013 අබේනායක රියදුරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GPO012 පී.ජී. සමන්ත චන්දන රියදුරු දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GLO0044 එස්.ඒ. ලක්මිත් කාර්යාල කාර්ය සහායක දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00044 ඒ්.ජී. ඉන්දිකා වසන්ති කාර්යාල කාර්ය සහායක දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
GPO011 ඩබ්ලිව්. ලලනි කාර්යාල කාර්ය සහායක දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00034 ඩී.ටී. පල්ලියගුරු කාර්යාල කාර්ය සහායක දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 30, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.
091-2223484 නැත
HT00035 පී.එච්.කේ.එන්. ප්‍රියන්ත කාර්යාල කාර්ය සහායක පළාත් ආදායම් ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
සම්බෝධි මාවත, පල්ලිමුල්ල, මාතර.
041-2222337 නැත
සටහන - මෙය සකස් කර ඇත්තේ ජේෂ්ඨත්වය අනුව නොවන අතර කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ එකතුවක් ලෙස පමණි.

எங்கள் ஊழியர்கள்

பெயர் பதவி රகாரியால விலாச தொலைபேசி உள்ளது/ இல்லை
GLO0001 டி.டீ.ஏ. குணசேகர ஆணையாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0002 ஜே.ஏ. நதீகா இந்ரானி பிரதி ஆணையாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
SPO0002 பீ.கே.என். குமாரசிறி பிரதி ஆணையாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0003 டீ.எம். கமகே சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0004 ஏ.வீ.ஜீ.டீ. தில்ருக்~p சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00002 ஏ.ஏ. சந்ரா சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
GLO0005 எஸ்.ஏ.கே.எஸ். ஸதுருசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
SPO0003 யூ.கே. அஶே~h சாமனீ சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0006 திலான் பீ. அமரசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00003 எச்.எஸ். வீரதுங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0007 எச்.பீ.எஸ். குமார சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
SPO0004 ஜே.ஜீ. நிலன்த சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00004 எல்.வை.ஓ. லக்~;மன் சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
SPO0006 என்.கே.எஸ். சந்ரசேகர சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0008 எஸ். சிறியானி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0009 டி.எச்.ஜே. விக்ரமசிங்க சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
GLO0010 டப்.ஏ.கே. கான்தி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0011 எச்.ஏ. தேனெத்தி சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0012 எஸ்.ஜீ. மனகுலசூரிய சிரேஷ்ட மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
SPO0007 கே.ஜீ. உதய சான்த மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0013 எஸ்.ஏ.எல்.சீ. வீரரத்ன மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
GLO0014 என்.சீ. இந்திக மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00005 கே.ஏ. வர்சவிதான மதிப்பீட்டாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
SPO0008 கே.ஏ.எஸ். புத்திக மதிப்பீட்டாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
SPO0012 ஐ.எல்.டீ. சின்தக சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0015 ஏ.கே. கிரிவெந்தல சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
SPO0009 என்.ஆர். விதானகம சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00006 ஐ. ஜயவிக்ரம சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
SPO0011 ஆர்.பீ. ரணகல சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0022 எச்.ஏ.சீ. ரொ~hன் சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0018 எச்.ஜீ.எஸ். அபேகுணவர்தன சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0019 எம்.டீ.ஏ. குணசேகர சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
GLO0023 எஸ்.ஏ. கருணாதிலக சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00025 எஸ்.பீ.எச். சாரங்கா சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00047 ஏ.ஜீ.பீ. தர்~னீ சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0016 கே.டீ. விமல் குமாரதுங்க சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00008 ஜீ.எச்.என்.பீ. குமார் சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0024 டப்.ஏ.கே. தில்ருக்~p சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00007 டீ.எச்.ஆர். வசந்தா சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0017 சீ.ஜே. அலகப்பெரும சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00010 சீ.டீ. ரத்னவீர சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
il 15 ஏ, மித்தெனிய பாரை, ஹுங்கம.
0472226398 இல்லை
GLO0020 எச்.டப்.என். சேனானி சிரேஷ்ட வரி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00027 கே.டப்.டீ. ஆர். பிரியந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00040 திரு எச்​.​வீ.எஸ். பிரதீப் குமார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00028 என்.டப்.ஜீ.எம்.ஐ. டயஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00022 டப்.என்.எம்.பி. பு~;பகுமார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00037 சந்திமா விமலசிறி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00030 பீ.ஜீ. சதுரி உதயங்கி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00029 லக்மாலி பி. முணசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00043 கே.எம்.ஜீ. பிரியங்கிகா கணக்காளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00042 ஜீ. சுஜீவா தமயந்தி நிருவாக உத்தியோகத்தர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00031 ஆர்.ஏ. மதுர நுவன் முகாமைத்துவ உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00036 மனனன்தன முகாமைத்துவ உதவியாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
HT00032 எச்.எஸ். மானவடு முகாமைத்துவ உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00041 கே.பி.டப். விதாணபதிரண முகாமைத்துவ உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00023 வீ.ஜீ.ஐ. நில்மினி முகாமைத்துவ உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00038 சீ.ஐ. ஹெட்டிஆரச்சி முகாமைத்துவ உதவியாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
GLO0044 எஸ்.ஏ. லக்மித் அலுவலக சேவை உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00044 ஏ.ஜீ. இந்திகா வசந்தி அலுவலக சேவை உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00034 டீ.டி. பல்லியகுரு அலுவலக சேவை உதவியாளர் தென் மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்
இல 30, வக்வெல்ல வீதீ, காலி.
091-2223484 இல்லை
HT00035 பீ.எச்.கே.என். பிரியன்த அலுவலக சேவை உதவியாளர் மாகாண இறைவரி பிரடெசக் காரியாலயம்
சம்பொதி மாவத, பல்லிமுல்ல, மாதரை.
041-2222337 இல்லை
Note: This can not be considered as the seniority list and this has to taken only as a list of the resource persons of the department

Our Staff

Name Designation Office Address Telephone No Present/ Absent
GLO0001 Tilishiya D.A.Gunasekara Commissioner Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0002 J.A. Nadeeka Indrani Deputy Commisioner Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
SPO0002 P.K.Nimal Kumarasiri Deputy Commissioner Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0003 D.M. Gamage Deputy Commissioner Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0004 A.V.G.D. Dilrukshi Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00002 Chandra Athukorala Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0005 S.A.K.S. Sathurusinghe Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
SPO0003 U.K. Ashesha Chamini Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0006 Thilan P. Amarasinghe Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00003 H.S. Weerathunga Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0007 H.B.Shaminda Kumara Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
SPO0004 J.G.Nilantha Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00004 L.Y.O. Lakshman Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
SPO0006 N.K.S. Chandrasekara Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0008 K. Sriyani Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0009 T.H.J. Wikramasinghe Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0010 W.A.K.Kanthi Senior Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0011 H.A. Deneththi Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0012 S.G. Manukulasuriya Senior Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
SPO0007 K.G. Udaya Shantha Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0013 S.A.Lakmi C. Weerarathne Assessor Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0014 N.C. Indika Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00005 K.A. Warshavithana Assessor Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
SPO0008 Buddika Kodithuwakku Assessor Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
SPO0012 I.L.D. Chinthaka Assessor (Acting) Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0015 Anoja K. Kiriwendala Provincial Assessor (Acting) Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
SPO0009 N.R. Widanagama Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00006 Inoka Jayawickrama Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GL00050 H.P.Ranathunga Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
SPO0011 R.P. Ranagala Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00047 A.G.P. Dharshani Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
HT00010 C.D. Rathnaweera Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0017 C.J. Alahapperuma Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00007 D.H.R. Wasantha Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
HT00008 G.H.Nishan prasad Kumar Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0022 H.A.C. Roshan Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0018 H.G.S. Abegunawardane Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GLO0016 K.D.Wimal Kumarathunga Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GL00048 L.D.Weerasinghe Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0019 M.D.A. Gunasekara Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GL00049 R.G.Indika Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
GLO0023 S.A. Karunathilaka Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00025 S.P.H. Saranga Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0024 W.K.A. Dilrukshi Senior Tax Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0020 H.W.N. Senani Senior Tax Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00027 K.W.D.R. Priyantha Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GPO014 T.M. Vidanarachchi Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00037 D.G. Chandima Wimalasiri Development Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00040 H.V.S. Pradeep Kumara Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00029 Lakmali P. Munasinghe Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00028 N.W.G.M.I. Dias Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00030 P.G. Chathuri Udayangi Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00013 S.K. Asanga Udara DO Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00011 Thelinda Lankanatha DO Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00012 U.S. Mihiri Piushani DO Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00022 W.N.M.P. Pushpakumara Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00020 D.D. Hasitha Gayan Dhanayaka Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00014 D.G. Ayodya Nilukani Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00046 Imalka Ishani Development Officer Provincial Revenue Regional Office
No 15 A, Middeniya Road, Hungama.
0472226398 Absent
HT00016 J.A. Piumi Anuradha Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00019 K.L.A.S. Maduka Supun Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00017 Lanka Geeganage Shanika Nadee Kumari Jayasekara Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00021 P.K. Anil Janaka Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00024 T. Chathurani Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00015 W.H. Nadeesha Hansani Development Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00043 K.M.G. Priyangika Accountant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00042 G. Sujeewa Damayanthi Administrative Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00038 C.I. Hettiarachchi Management Assistant Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00036 E.L.G.T. Mananandana Management Service Officer Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
HT00041 K.P.W. Vidanapathirana Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00031 R.A. Madura Nuwan Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00032 S.H. Manawadu Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00023 V.G.I. Nilmini Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GPO010 Chandrika Hakmana Wijesinghe Management Service Officer Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GL00051 M. K. Saliya Chandana Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GL00052 Nadeesha Gunasekara Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GL00047 I. Sandamali Management Assistant Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GPO013 Abenayake Driver Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GPO012 P.G. Samantha Chandana Driver Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00044 A.G. Indika Wasanthi KKS Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00034 D.T. Palliyaguru KKS Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
HT00035 P.H.K.N. Priyantha KKS Provincial Revenue Regional Office
Sambodhi Mawatha, Pallimulla, Mathara.
041-2222337 Absent
GLO0044 S.A. Lakmith KKS Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
GPO011 W. Lalani KKS Southern Provincial Revenue Department
No. 30, Wackwella Road, Galle.
091-2223484 Absent
Note: This can not be considered as the seniority list and this has to taken only as a list of the resource persons of the department